MÔN HỌC

Biểu diễn đàn Violon kết thúc khóa học: Nguyễn Hoàng Khúc Lynh

Biểu diễn đàn Violin kết thúc khóa học: Nguyễn Hoàng Khúc Lynh 

học viên suối nhạc

 

   Trường Suối Nhạc Quang Trung

   Biểu diễn đàn Violon

   Thí sinh: Nguyễn Hoàng Khúc Lynh

   Biểu diễn: The Two Grenadies.

 

Nguồn: Suối Nhạc Quang Trung